يك نمونه فرم داوري از جشنواره هاي برگزار شده در سال هاي گذشته حضورتان ارسال مي گردد، بديهي است اين فرم تنها با هدف آشنايي شركت كنندگان با روند داوري و افزايش كيفيت محتواهاي ارسالي به جشنواره توليد محتواي الكترونيكي قرار گرفته است.

برای دانلود برروی آیکن بالا کلیک فرمایید

پاسخ دهید